زدی قلبمــــو شـکـستــی

دلــو بـه غریبـــه بستـــــی

شـــدی بــی خیـــال قلبم

می دونستم خیلی پستی!

دیگـه طـاقتــــم تمومــه

یاد تـــــو بـــودن حرومـه

آبــــروی عشقـــو بـردی

دیگـــه عاشقی کدومـه

دیگه عاشقت نمـی شم

آخــه قلــب تــو سیاهــه

تو دعـــا کن واسـه یــارت

داره مــیــاد تـــوی راهـــه

دیگه دستات واسه من نیس

تـو سرت خیـــال مـــن نیس

قهــر و نـــاز تـــوی چشمات

واسه اونه مــال مـــن نیس

خدانگهدار همتون باشه