با عشق در سایه سار بهشت

بنام تنها دوست تنهاییام

 

گاهی دلم میخواد وقتی بغض میکنم خدا از آسمون بیاد پایین اشکامو پاک کنه دستمو بگیره

وبگه:اینجا ادما اذیتت میکنند؟بیا بریم........ 

 

 خدایا چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 

  خدایا اونکه دنیام بود چرا؟ 

  خدایا میگفت زندگیشم چرا گذاشت و رفت؟ 

  نکنه حکایتش حکایت اونه که به دوس دخترش میگفت زندگیمی،بعد تنهاش گذاشت رفت،بعد دختره پرسید مگه من زندگیت نبودم چرا گذاشتیم رفتی؟ بهش گفت آدم زندگیشو به خاطر عشقش کنار میزاره 

 

 

 

گاه دلتنـــــــگ می شوم دلتنـگتر از تمام دلتنگـــــــــی ها

حسرت ها را می شمارم

و باختن ها

وصدای شکستن را

... نمیدانم من کدامین امید را ناامید کردم

وکدام خواهش را نشنیدم

وبه کدام دلتنگی خندیدم

که چنین دلتنگــــــــــــــــم 

 

دوست دارم سجاد قشنگم