با عشق در سایه سار بهشت

دلم پر غمه پر درد و حرفایه ناگفته

ای خدا دلم گرفته.مگه من چیکار کردم که این حقمه.چرایی خداییتو نشونم نمیدی؟ من عاشقشمممممممممممممممممممممم شب و روزم شده اس دادن و تماس گرفتن که جز رد تماس و فحش بعضی مواقعم جواب دادن چیزی نصیبم نمیشه. 

 

    خدایا من میخوامش.یکی بگه چیکار کنم.دیگ حالی واسم نمونده.دیگه عقلم قد نمیده.نمیدونم باید چیکار کنم