با عشق در سایه سار بهشت

بنام خداوند هستی بخش

باران

باز باران گونه ام را تازه کرد

اشک و خون در سینه ام شیرازه کرد

دیده ام تر شد،نگاهم سرد شد                                               

عاطفه از دست هایم طرد شد

غم به اعماق وجودم راه یافت

بر وجودم تارو پودم آه بافت

ای نگاهت گرم چون آوای رود                             

چشم هایت نغمه نغز سرود

آنچنان یادت درونم موج زد

کز دلم اندوه سر تا اوج زد

آه ای خورشید رنگین غروب

از نگاهم روح باران را بروب

کاش خورشیدی بجوشد در نفس

تا نبینم اشک و آه هیچکس

ببخشید که آپم دیر می شه سرم شلوغه ،گرفتاری دیگه